萬佛城金剛菩提海 Vajra Bodhi Sea

金剛菩提海:首頁主目錄本期目錄

Vajra Bodhi Sea: HomeMain IndexIssue Index

《人物誌》

 

BIOGRAPHIES

【 佛祖道影白話解 】

COMMENTARY ON THE LIVES OF THE PATRIARCHS

七十世 三宜明盂禪師
Patriarchs of the Seventieth Generation Dhyana Master Sanyi Mingyu

虛雲老和尚集  Composed by the Elder Master Hsu Yun
宣公上人講於一九八五年六月二十六日 Commentary by the Venerable Master Hua on June 26, 1985

師生錢塘。丁姓。參雲門澄公。進堂坐不語。期正提撕。忽門入堂。高聲曰。放下著。師不覺有省。門問。懷州牛喫禾。為什麼。益州馬腹脹。師曰。問取露柱。曰。樹倒藤枯畢竟句歸何處。師曰。長江翻白浪。曰。尚疑汝在。師呈偈曰。觸處逢伊。識得伊之句。門揶揄之。師拂袖出。曰。落花無限春山暮。就路還家聽鳥啼。嗣是。或入定連日。始住龍門。次化山。崇禎癸未。繼席雲門。次主真寂。梵受。朱明。十餘大剎。乙巳。辭世。塔全身於雲門顯聖。

這是七十世的曹洞宗的一位祖師,他叫三宜。

什麼叫三宜呢?就是一吃飯,一穿衣服,一睡覺,就這三樣,沒有旁的。這三樣,你若會吃了、會睡了、會穿衣服了,那就是自在了。不會穿衣服,不會吃飯,不會睡覺,一天到晚也不自在。睡也睡不著,吃也吃不飽,穿衣服也不知穿哪一件好?你說多煩惱!這三宜,沒有旁的,就是穿衣服、吃飯、睡覺。也就是在吃飯的時候又有三念,三念就是三宜。宜三念,三念宜。三念什麼呢?就是第一願斷一切惡。吃飯的時候,我吃這個飯我會活著,活著我要幹什麼呢?我要斷一切惡。第二念呢,我願修一切善。第三念呢,我願度一切眾生。這三念,都應該懂得。

明盂禪師,這個盂是個缽盂。你要是不明白吃飯的缽,一裝裝了很多,就吃不了,不明盂了。你要是生出貪心,就裝了很多。你若說我吃少一點,又不夠了,也是不明盂,也是沒有懂得應量器的作用。所以這裡頭有很多學問。吃飯,不是這麼容易的,真是有很大的學問在裡頭;穿衣服也有很大的學問在裡頭;睡覺也有很大的學問在裡頭。

睡覺,你會睡的,就是睡的很甜的,很安靜的;不會睡的,在那兒睡一睡,喔!鬼魅壓住了。或者被人打了,就哭起來了。或者被人罵了,就發起脾氣來,那都不會睡覺的。

吃東西,知道這個好的、有味道的,這也是不會吃的。你知道沒有味道,還是不會吃。有味沒有味都是不知道了,那你才會吃飯了。現在懂了嗎?所以你以為做人就是吃飯、穿衣服,這有什麼?很簡單。這裡有很大的哲學。你若吃得盡在那兒貪好吃東西,吃下去容易生病。

我今天要講一點最要緊的法門給你們聽一聽。你們各位都歡喜吃蜜糖,是不是啊?那麼男的叫女的,就叫 honey,女的叫男的也叫 honey,因為歡喜吃那個東西。可是不知道這個蜜糖,你看著它是甜啊,那裡頭的毒啊,比什麼毒都厲害,可是那毒是慢性的,不是快的。現在科學家也沒發現蜜糖有毒,所以他們還照吃可也。那麼科學家、化學家都沒有發現,你說:「你怎麼知道的?」那你就不要問,你信就信,不信就不信。

這個蜜糖的毒,在吃了三百年之後,在你那個靈魂裡頭發生一種毒,然後就做蜜蜂,又去製造這個毒。做蜜蜂不是三百年之後就做蜜蜂了,要三千年之後才正式做蜜蜂。三百年之後是有蜜蜂的思想:我要去各處採花,然後要造蜜,給人一點慢性的毒。這人吃了,就要做蜜蜂。蜜蜂是什麼呢?蜜蜂就是修羅,一群修羅在那兒,這是好毒的,牠好作戰,你碰牠一碰,牠就給你扎一針。這一針扎得面也腫了,手也腫了,身上也出毛病了。你看,牠若不是那樣子,怎麼會腫啊?那個腫是那個毒,在蜜糖裡頭都有的。

我再告訴你們一句,你們從來就沒聽過、沒有覺察到的,男女那個互相戀愛,裡頭那個毒比什麼都厲害。好像現在,你看同性戀有那一種病,治不了。又有一種免疫失調的病,也是治不了。把醫生都嚇得望名而逃,把護士嚇得要辭工不做。你看厲害不厲害?就是因為男女的毒發生出來了。

男的和女的結婚,這還「男女居室,人之大倫」,是令人類也都繁殖不斷的。但是你如果搞同性戀,這是亡國滅種的行為,所以你願意亡國滅種,先叫你生這一種沒有辦法治的病,現在無藥可醫,所以念什麼咒也不靈的。你看,誰有神通,去叫他給治這個病,治不好的。這今天我透露一點點的消息給你們聽,你們信就信,不信呢,說:「那你怎麼知道他三百年、三千年之後發作這個毒。」你也不要問我,我是作夢夢見的。

「師生錢塘」:錢塘是杭州的一個地名。「丁姓」:他俗家姓丁。一個橫木頭,一個豎木頭,在這兒就架起來,這個「丁」字。「參雲門澄公」:他到塘裡就坐那兒不說話,就像個木頭似的。所以我是觸類旁通,處處揭示,我處處逢意,知道它是塊木頭。那麼他參雲門澄公––圓澄禪師。

「進堂坐不語」:你看,他進來堂裡,就裝一塊木頭。我不會講錯的,你們信不信由你。

待續

The Master was born in Qiantang. His surname was Ding. He studied under the Venerable Cheng of Yunmen. He entered the hall and did not speak. He hoped others would uplift him and rend his confusion. Suddenly Master Yunmen entered the hall and loudly said, "Put it down!" The Master had an awakening. Master Yunmen asked, "Why is it that when the cow in Huaizhou eats grass, the horse in Yizhou gets full?" The Master said, "Go ask the pillar outside." Master Yunmen replied, "When the tree topples and the vine dries up, what will you say then?" The Master said, "The white-capped waves are billowing in the Yangtze River." Master Yunmen replied, "I suspect that 'you' still exist." The Master presented a verse which has a line saying, "I run into him everywhere, and I recognize him." Master Yunmen made fun of him. The Master brushed his sleeves and left, saying, "All the flowers have wilted and spring has come an end, so I'm taking this road home to listen to the birds sing." After that, he would sometimes enter samadhi for days at a time. At first he dwelt at Longmen, and later at Huashan. In the year of kuiwei of Emperor Chongzhen's reign, he inherited the Abbotship at Yunmen. Later he served as abbot at Zhenji and Fanshou monasteries. During the Ming Dynasty, he was the abbot of over ten great monasteries. He passed into stillness in the year of Yisi, and his complete body was placed in a stupa at Xiansheng Monastery of Yunmen.

Commentary:
This is a Patriarch of the 70th generation. He belongs to the Caodong Sect, and his name is Dhyana Master Sanyi Mingyu. Sanyi ("Three Abilities") refers to eating, wearing clothes, and sleeping. If you know how to eat, wear clothes, and sleep, then you are at ease. If you don't know how to do these three things, then from morning to night you are never at ease. You can't sleep, you can't eat your fill, and you can't decide what to wear. How frustrating! That's what the "three abilities" refer to--eating, wearing clothes, and sleeping. It means that when you eat, you should make the Three Recollections. The Three Recollections are also just the Three Abilities. 

The Three Recollections: 1. I vow to cut off all evil. I eat so that I can live. What am I living for? To cut off all evil. 2. I vow to cultivate all good. 3. I vow to save all living beings.

We should understand these Three Recollections and Three Abilities.

The "yu" in Dhyana Master Mingyu's name means bowl, and "ming" means "to understand." If you don't understand how to use your bowl, you'll fill your bowl with so much food that you can't finish it all. If you are greedy, you'll put a lot of food in your bowl. If you try to eat less, then you don't get enough. That's also not "mingyu"--not understanding the function of the almsbowl, which is used to hold the proper amount of food. And so, there's a lot of learning involved. Eating is not such a simple matter. It involves a great deal of learning, as do wearing clothes and sleeping.

If you know how to sleep, then you can sleep soundly and peacefully. If you don't know how, then after you fall asleep, you may be pressed down by a ghost, or hit by people until you cry, or scolded until you lose your temper. These are all cases of not understanding how to sleep.

If you notice what tastes good when you eat, then you don't know how to eat. If you notice what doesn't have flavor, you also don't understand eating. If you are unaware of what has flavor and what doesn't, then you know how to eat. Do you understand? You thought there was nothing to life--just eating and wearing clothes--really simple, right? Actually, these things involve a lot of principle. If you are greedy for good flavors when you eat, it's easy to get sick.

Today I want to talk with you about the essential Dharma-door. You all like to eat honey, right? "Honey" is also a term of endearment that men use with women, and women use with men, since it's something people like to eat. However, although honey appears sweet, it's actually the most poisonous of poisons. The reason we don't realize it is because it's a slow-acting poison. Even scientists haven't figured out that honey is poisonous, so they still eat it.

"If the scientists and chemists haven't made this discovery, then how do you know it?" you ask. You don't have to ask. Whether you believe it or not is up to you.

Three hundred years after you eat the poisonous honey, the poison will affect your soul and you'll turn into a honeybee so you can make more poison. Actually, you don't properly turn into a bee until three thousand years later. Three hundred years after eating honey, you start having thoughts like: I want to go around collecting pollen from flowers so I can make honey and give people some of this slow-acting poison. Once people eat honey, they are bound to become bees. What are bees? They are asuras. You see a swarm of poison-loving asura bees. They love to fight. If you bump into them, they'll sting you until your face and arms swell up, and you get sick all over. If they weren't that way, why would your body swell up like that? The poison that causes the swelling is also found in their honey.

Let me tell you something you've never heard or realized before. The love between men and women also contains a poison more powerful than anything. For example, homosexuals are contracting an incurable disease. They are also suffering from the acquired immune deficiency syndrome (AIDS), which is also incurable. Just the mere mention of it makes doctors want to flee and nurses want to quit their jobs. See how terrible it is! And it comes from the poison inherent in the love between men and women. When it causes men and women to get married, at least it is still the proper relationship of husband and wife which ensures the continuity of the human race. However, if it causes people to engage in homosexual behavior, then they are contributing to the destruction of the country and of the human race. That's why they contract this incurable disease, which no medicine can heal. No matter what mantra you recite, it has no effect on this disease. Even people with spiritual and psychic powers have no way to cure this dsease.

I have revealed a little bit about this news today. Whether or not you believe it is up to you. "How do you know that this poison acts up after three hundred or three thousand years?" you may ask. Don't ask me. I saw it in a dream.

The Master was born in Qiantang. If you are an American, you might literally interprets the Chinese characters for "Qiantang" as meaning "money pond." "It must be a pond with a lot of money in it!" you think. That's wrong. Qiantang is the name of a place in Hangzhou. His lay surname was Ding. This ding 丁 looks like two pieces of wood nailed in a T-shape. However, you shouldn't take my explanations too seriously, or you'll take a loss.

He studied under the Venerable Cheng of Yunmen, Dhyana Master Yuancheng. The reason I explained his surname as being a piece of wood is because he went into the hall and sat there without speaking, just like a wooden block. That's where I got the idea. I always try to look for meanings like that.

He entered the hall and did not speak. You see, I wasn't wrong. He came into the hall and acted like a wooden block. Whether you believe it or not is up to you.

To be continued

▲Top

法界佛教總會Dharma Realm Buddhist Association │ © Vajra Bodhi Sea